Hiệu trưởng

Lê Lệ Hằng
Lê Lệ Hằng

Ngày sinh: 17/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ: 12/12

Điện thoại cơ quan: 0243 8765 593

Điện thoại riêng: 0988938169

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh

Ngày sinh: 21/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ: 12/12

Điện thoại riêng: 0333807456

TH Đặng Xá